Uchwały 2003 rok 

 

 


Uchwały Rady Gminy Grabów 2003 rok


Za łączony plik zawiera treść uchwał w sprawie:

 1. Wyzaczenia przedstawicielstwa Gminy do Związku Gmin Regionu Łódzkiego
 2. Wskazania Wiceprzewodniczącego do określenia Przewodniczącemu Rady polecenia wyjazdu służbowego
 3. Wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Grabów
 4. Ustanowienia zasad przysługiwania diety przewodniczącewmu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
 5. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 6. Wyposażenie w majątek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie
 7. Porozumienia dotyczącego ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie
 8. Wydzielenia zasobu mieszkaniowego Gminy Grabów części lokali na wynajem jako lokale socjalne
 9. Zmiany do Uchwały XVII/124/2000 r. odnośnie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
 10. Statutu Gminy Grabów
 11. Zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Grabowie Wsi stanowiącej mienie komunalne, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
 12. Uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grabów na rok 2003
 13. Budżetu Gminy na rok 2003
 14. Zarządzania poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Zawarcia porozumienia dotyczacego wykonania opracowania pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"ze Związkiem Gmin Nadnerżańskich.
 16. zbycia lokali komunalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 17. wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i
  Mieszkaniowej w Grabowie
 18. nabycia mienia ogólnonarodowego na rzecz Gminy Grabów.
 19. nabycia prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabowie Wsi. 
 20. nabycia prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabowie Wsi.   
 21. ustalenia Regulaminu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Grabów
 22. ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w  złotych, pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach  organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 23. udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Grabów na 2002 rok.
 24. ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy
 25. przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grabów.
  Treść Uchwały nr XII/80/2003
 26. porozumienia dotyczącego ustalenia wartości jednego punktu w  złotych  w  tabeli  wynagradzania  pracowników  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Grabowie .
 27. powołania komisji inwentaryzacyjnej
 28. ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych, pracowników  zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grabowie.
 29. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na montaż zakupionych urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków
 30. przekazania uprawnień pracodawczych Przewodniczącemu Rady Gminy Grabów w przedmiocie ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
 31. nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Sobótce
 32. powołania  Zespołu ds.  przedstawienia  radzie gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy.
 33. ustalenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin dla stanowisk kierowniczych oraz pedagoga szkolnego zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę
 34. zmiany do Uchwały  Nr XXXVII /235/ 02 Rady Gminy  Grabów z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.  
 35. zmiany do Uchwały  Nr XXXVII /235/ 02 Rady Gminy  Grabów z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
 36. odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów.
 37. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy.
 38. zawarcia porozumienia  o współpracy pomiędzy G.E.N Gaz Energia a Gminą Grabów   dotyczącego wspólnego opracowania pod nazwą „ Projekt zagospodarowania terenu Gminy pod iwestycje gazowe w celu umożliwienia bezpośredniego lub pośredniego zaopatrzenia odbiorców na terenie Gminy przez G.E.N” .
 39. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XXXVII/237/2002 z dnia 26 czerwca 2002r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów
 40. przystąpienia  Gminy Grabów do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej.
 41. zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego,  podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 42. zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Byszewie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 43. nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Radzyniu.
 44. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 45. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 46. wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2004 roku.
 47. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy na 2004 r.
 48. podatku od posiadania psów.
 49. wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie
 50. ustalenia wzorów deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych.
 51. przedłużenia terminu płatności podatków pobranych przez inkasentów na terenie Gminy Grabów
 52. o przystąpieniu do ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy  Grabów
 53. nadawania godności "Honorowego Obywatela Gminy Grabów".
 54. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 55. nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych we wsiach Smardzew, Osiny, Kadzidłowa 
 56. W Sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów 
  ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY GRABÓW

  


 


Liczba odwiedzin : 1602
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-07 13:21:37
Czas publikacji: 2005-03-07 13:21:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak