Komisje 

 

 

 

1. Do zadań Komisji stałych, w zakresie spraw, do których zostały powołane, należą w szczególności :

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,

2) kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych w zakresie kompetencji danej komisji, określonych w jej regulaminie,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Wójta oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji,

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,

5) kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej komisji określonych w regulaminie,

6) badanie terminowości załatwiania przez Wójta i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie kompetencji Komisji,

7) badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta Gminy i jednostki organizacyjne.

2. Przedmiot działania poszczególnych Komisji stałych oraz zakres zadań Komisji doraźnych określa uchwała Rady o ich powołaniu.

Rada powołała następujące stałe komisje ustalając skład osobowy:

1) Rewizyjno- Samorządowej
1. Pan Kubiak Kazimierz – Przewodniczący Komisji
2. Pan Zawadzki Ryszard – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Pan Pieczewski Krzysztof – Członek Komisji
4. Pan Pietrzak Ireneusz – Członek Komisji
5. Pan Sobczyński Zbigniew – Członek Komisji

2) Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
1. Pani Popławska Mirosława – Przewodniczący Komisji
2. Pan Drozdowski Józef – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Pan Osiński Jerzy – Członek Komisji
4. Pan Zawierucha Maciej – Członek Komisji

3) Planu, Budżetu, Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
1. Pan Nikodemski Janusz – Przewodniczący Komisji
2. Pani Królasik Maria – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Pan Kołodziejczak Jarosław – Członek Komisji
4. Pan Manecki Waldemar – Członek Komisji
5. Pan Radomski Roman – Członek Komisji

Doraźna Komisja Statutowa Rady Gminy
1. Pani Popławska Mirosława – Przewodniczący Komisji
2. Pan Kubiak Kazimierz – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Pan Darolewski Jan – Członek Komisji
4. Pani Królasik Maria – Członek Komisji

Doraźna Komisja Inwetaryzacyjna Rady Gminy
1. Pani Królasik Maria - Przewodniczący Komisji
2. Pan Józef Drozdowski - Członek Komisji
3. Pan Kubiak Kazimierz - Członek Komisji

 


Liczba odwiedzin : 2226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2003-08-27 09:24:17
Czas publikacji: 2003-08-27 09:24:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak