Kompetencje Rady Gminy 

 

 


                         Kompetencje Rady Gminy

I. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej jest Rada Gminy Grabów zwana dalej Radą.
2. Rada składa się z 15 radnych, wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach do rad gmin przeprowadzonych zgodnie z ustawą - Ordynacja wyborcza.
     
Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
II. 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1/ uchwalanie Statutu Gminy,
2/ uchwalanie statutów gminnych jednostek pomocniczych ( sołectw ),
3/ ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
4/ powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta,
5/ uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
6/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7/ uchwalanie programów gospodarczych,
8/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
9/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
10/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a/ określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności za zgodą Rady,
b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabycia i wykupu przez Wójta,
c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
11/ określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
12/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
13/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
14/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
15/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
16/ nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
17/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
18/ uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia
19/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady.

 

 

  


Liczba odwiedzin : 1743
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Janusz Jagodziński
Osoba odpowiedzialna za informację : Janusz Jagodziński
Czas wytworzenia: 2003-10-20 10:35:02
Czas publikacji: 2003-10-20 10:35:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak