Radni Rady Gminy Grabów – V kadencja samorządu gminnego 

 

 

          Radni Rady Gminy Grabów – V kadencja samorządu gminnego

                                           lata 2006 -2010


Gmina Grabów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Grabów .

       Organami gminy są :
1) rada gminy ,
2) wójt

          Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.      

Rada Gminy Grabów  składa się z 15 radnych, wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach do rad gmin przeprowadzonych zgodnie z ustawą - Ordynacja wyborcza. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
     

Skład osobowy przedstawia się następująco :

1. Przewodniczący Rady Gminy -  Jan Darolewski

2. Wice Przewodniczący Rady Gminy -  Roman Radomski
3. Wice Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Sobczyński

4. Radny - Andzel Florian
5. Radny - Królikowski Wiesław
6. Radny - Pabin Henryk
7. Radny - Józef Drozdowski
8. Radny - Jerzy Osiński
9. Radny - Nowak Sławomir
10.Radny - Łopaciński Zenon
11.Radny - Waldemar Manecki
12.Radny - Pieczewski Krzysztof
13.Radny - Pietrzak Ireneusz
14.Radna - Maria Antonina Królasik
15.Radna - Mirosława Bronisława Popławska


Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) Przewodniczący,
2) I oraz II  Wiceprzewodniczący,
3)  Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe ,
5) doraźne komisje do określonych zadań.


1. Do zadań Komisji stałych, w zakresie spraw, do których zostały powołane, należą w szczególności :

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,
2) kontrola Wójta i jednostek organizacyjnych w zakresie kompetencji danej komisji,    określonych w jej regulaminie,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Wójta oraz spraw    przedkładanych przez członków Komisji,
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
5) kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej komisji określonych w    regulaminie,
6) badanie terminowości załatwiania przez Wójta i jednostki organizacyjne postulatów,    wniosków i skarg mieszkańców w zakresie kompetencji Komisji,
7) badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta Gminy i jednostki    organizacyjne.  

2. Przedmiot działania poszczególnych Komisji stałych oraz zakres zadań Komisji doraźnych określa uchwała Rady o ich powołaniu.


Rada Gminy Grabów powołała  następujące stałe komisje ustalając skład osobowy:

Komisja Rewizyjno- Samorządowa
      
1. Pan Pietrzak Ireneusz – Przewodniczący Komisji
2. Pani Królasik Maria – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Pan Pieczewski Krzysztof – Członek Komisji
4. Pan Pabin Henryk – Członek Komisji
5. Pan Łopaciński Zenon – Członek Komisji
6. Pan Manecki Waldemar- Członek Komisji


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

1. Pani Popławska Mirosława– Przewodniczący Komisji
2. Pan Drozdowski Józef – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Pan Królikowski Wiesław – Członek Komisji
4. Pan Sobczyński Zbigniew – Członek Komisji


Komisja Planu, Budżetu, Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,


1. Pan Osiński Jerzy – Przewodniczący Komisji
2. Pan Andzel Florian– Wiceprzewodniczący Komisji
3. Pan Nowak Sławomir – Członek Komisji
4. Pan Radomski Roman – Członek Komisji
 


Liczba odwiedzin : 4515
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2007-07-10 13:49:48
Czas publikacji: 2007-07-10 13:49:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak