Uchwały 2006 rok 

 

 
U C H W A Ł A  Nr  XXXVII/208/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie najmu nieruchomości położonej w Grabowie przy
ulicy Reymonta 2a.
Tekst uchwały Nr 208/2006


U C H W A Ł A Nr XXXVII/209/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Grabów
Tekst uchwały Nr 209/2006


U C H W A Ł A  Nr XXXVII/210/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  3 marca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Tekst uchwały Nr 210/2006


U C H W A Ł A  Nr XXXVII/211/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  3 marca  2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutów Sołectwa Smardzew i Sołectwa Kadzidłowa
 
Tekst uchwały Nr 211/2006


U C H W A Ł A  Nr XXXVII/212/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę i zniesienie nazw miejscowości położonych na terenie Gminy Grabów.
Tekst uchwały Nr 212/2006


U C H W A Ł A Nr XXXVII/213/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 marca 2006r.
w sprawie programu współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi
.
Tekst uchwały Nr 213/2006U C H W A Ł A Nr XXXVII/214/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 03 marca 2006 roku
w sprawie ustalenia źródła dochodów własnych w Gimnazjum  w Grabowie
Tekst uchwały Nr 214/2006


U C H W A Ł A Nr XXXVII/215/06 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie uchwalania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grabów na 2006 rok
Tekst uchwały Nr 215/2006

 


Liczba odwiedzin : 2473
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2006-07-27 10:34:00
Czas publikacji: 2006-07-27 10:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak